تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 244,000 (0.00%)0
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 288,000 (0.00%)0
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 346,000 (0.00%)0
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 419,000 (0.00%)0
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 653,000 (0.00%)0
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 734,000 (0.00%)0
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 895,000 (0.00%)0
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 1,033,000 (0.00%)0
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 1,230,000 (0.00%)0

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو میلگرد 6.5 کلاف 4.5 1,650 (0.00%)0
هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 1,560 (0.00%)0
هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 1,490 (0.00%)0
هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 1,490 (0.00%)0
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 1,550 (0.00%)0
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 1,550 (0.00%)0
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 1,550 (0.00%)0
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 1,550 (0.00%)0
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 1,550 (0.00%)0
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 1,550 (0.00%)0
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 1,550 (0.00%)0
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 1,550 (0.00%)0

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 2,290 (0.00%)0
هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی شاخه 4.5 2,390 (0.00%)0
هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی شاخه 5.5 2,390 (0.00%)0
هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی شاخه 6.5 2,390 (0.00%)0
هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی - 7 2,320 (0.00%)0
هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی شاخه 9 2,360 (0.00%)0
هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی شاخه 9.5 2,320 (0.00%)0
هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی شاخه 16 2,290 (0.00%)0
هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی شاخه 17 2,290 (0.00%)0
هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی شاخه 15 2,290 (0.00%)0
هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی شاخه 19 2,290 (0.00%)0
هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی شاخه 28 2,320 (0.00%)0
هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی شاخه 27 2,290 (0.00%)0
هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی شاخه 23 2,290 (0.00%)0

ناودانی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ناودانی 6.5 6 متری 42 1,560 (0.00%)0
هر کیلو ناودانی 8 6 متری 42 1,565 (0.00%)0
هر کیلو ناودانی 10 6 متری 52 1,565 (0.00%)0
هر کیلو ناودانی 12 6 متری 64 1,565 (0.00%)0
هر کیلو ناودانی 14 12 متری 155 1,565 (0.00%)0
هر کیلو ناودانی 16 12 متری 170 1,565 (0.00%)0
هر کیلو ناودانی 18 12 متری 215 2,450 (0.00%)0
هر کیلو ناودانی 20 12 متری 230 2,480 (0.00%)0

صفحه ستون

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه برش خورده - 2,350 (0.00%)0
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه برش خورده - 2,340 (0.00%)0
هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه برش خورده - 2,400 (0.00%)0
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه برش خورده - 2,300 (0.00%)0
هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان برش خورده - 2,300 (0.00%)0
هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان برش خورده - 2,300 (0.00%)0

نبشی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو نبشی 3 ایرانی 6 متری 9 1,550 (0.00%)0
هر کیلو نبشی 4 ایرانی 6 متری 15 1,550 (0.00%)0
هر کیلو نبشی 5 ایرانی 6 متری 22 1,550 (0.00%)0
هر کیلو نبشی 6 ایرانی 6 متری 32 1,550 (0.00%)0
هر کیلو نبشی 8 ایرانی 6 متری 58 1,610 (0.00%)0
هر کیلو نبشی 10 ایرانی 6 متری 90 1,650 (0.00%)0
هر کیلو نبشی 12 ایرانی 6 متری 130 1,650 (0.00%)0

ورق سیاه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق سیاه 2 فولاد مبارکه رول 12 2,260 (0.00%)0
هر کیلو ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6x1/5 220 2,330 (0.00%)0
هر کیلو ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6x1/5 290 2,350 (0.00%)0
هر کیلو ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6x1/5 360 2,300 (0.00%)0
هر کیلو ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6x1/5 435 2,450 (0.00%)0
هر کیلو ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6x1/5 580 2,440 (0.00%)0
هر کیلو ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6x1/5 720 2,400 (0.00%)0
هر کیلو ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6x1/5 865 2,460 (0.00%)0
هر کیلو ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6x1/5 1080 2,340 (0.00%)0
هر کیلو ورق سیاه 20 اکسین 6x1/5 1445 2,280 (0.00%)0
هر کیلو ورق سیاه 25 اکسین 6x1/5 1805 2,290 (0.00%)0
هر کیلو ورق سیاه 30 اکسین 6x1/5 2165 2,400 (0.00%)0

تسمه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی 12 متری 2 1,480 (0.00%)0
هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی 12 متری - 1,480 (0.00%)0
هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی 12 متری - 1,480 (0.00%)0
هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی 12 متری - 1,480 (0.00%)0
هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی 12 متری - 1,480 (0.00%)0

ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی 1 و 1.25 5.7 3,200 (0.00%)0
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 3,100 (0.00%)0
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی 1 و 1.25 5.7 3,040 (0.00%)0
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی 1 و 1.25 5.7 3,040 (0.00%)0
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی 1 و 1.25 5.7 3,040 (0.00%)0
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی 1 و 1.25 5.7 3,000 (0.00%)0
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی 1 و 1.25 5.7 3,000 (0.00%)0
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی 1 و 1.25 5.7 3,000 (0.00%)0
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 3,020 (0.00%)0
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی 1 و 1.25 5.7 3,030 (0.00%)0