بورس

بورس مقدار
شاخص كل 80,219.4
30شركت بزرگ 4,281
آزاد شناور 104,669
بازاراول 67,169
بازار دوم 166,842
صنعت 74,963
مجموع حجم معاملات (ميليون سهم) 411,324,423
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال) 1,655,981
جمع تعداد معاملات 56,807
ارزش بازار(ميليارد ريال) 4,361,557