قند و شکر

نام وزن ( کیلو گرم ) قیمت ( تومان )
شکر فله --- 3,050
قند شکسته کارتنی --- ---
قند کله فله --- 3,650
قند شکسته بسته بندی 0.5 2,000
قند شکسته بسته بندی 0.7 3,050
قند شکسته بسته بندی 0.9 3,650
قند شکسته بسته بندی 1.8 7,100
قند و شکر بسته بندی 3 11,750
قند و شکر بسته بندی 5 19,200
قند و شکر بسته بندی 10 37,500
شکر بسته بندی 0.9 2,950
شکر بسته بندی 1.8 5,900
شکر بسته بندی 3 9,750
شکر بسته بندی 5 16,250
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی 0.4 ---
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی 0.7 ---
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی 0.9 ---
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی 1.8 ---
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی 3 ---
شکر بسته بندی غیر شرکتی 0.9 ---
شکر بسته بندی غیر شرکتی 1.8 ---
شکر بسته بندی غیر شرکتی 3 ---