انواع قارچ فله و بسته بندی

نام محصول درجه یک درجه دو
قارچ دکمه ای فله 5,900 4,900
قارچ دکمه ای فله پشت باز 4,600 3,500
قارچی صدفی فله 9,000 8,000
قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی 3,300 ---
قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی 5,000 ---
قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی 6,500 ---
قارچ بسته بندی 200 گرمی --- ---
قارچ بسته بندی 400 گرمی --- ---
قارچ بسته بندی 800 گرمی --- ---
قارچ بسته بندی 1000 گرمی --- ---
قارچ بسته بندی 200 گرمی اسلایس شده 3,000 ---
قارچ بسته بندی 400 گرمی اسلایس شده 5,500 ---
قارچ بسته بندی 1000 گرمی اسلایس شده 9,900 ---