انواع قارچ فله و بسته بندی

نام محصول دستچین درجه یک
قارچ دکمه ای فله 4,900 5,900
قارچ دکمه ای فله پشت باز 3,500 4,600
قارچی صدفی فله 8,000 9,000
قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی --- 3,300
قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی --- 5,000
قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی --- 6,500
قارچ بسته بندی 200 گرمی --- ---
قارچ بسته بندی 400 گرمی --- ---
قارچ بسته بندی 800 گرمی --- ---
قارچ بسته بندی 1000 گرمی --- ---
قارچ بسته بندی 200 گرمی اسلایس شده --- 3,000
قارچ بسته بندی 400 گرمی اسلایس شده --- 5,500
قارچ بسته بندی 1000 گرمی اسلایس شده --- 9,900