انواع زعفران

نوع زعفران درجه کیفیت وزن ( کیلو گرم ) قیمت ( تومان )
زعفران نگین صادراتی 1 1 6,200,000
زعفران نگین پوشال 1 1 5,800,000
زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 1 1 5,600,000
زعفران سرگل ممتاز قائنات 1 1 5,200,000
زعفران سرگل ممتاز قائنات 2 1 5,800,000
زعفران سرگل ممتاز قائنات 3 1 ---
زعفران پوشال 1 1 5,300,000
زعفران پوشال 2 1 ---
زعفران پوشال 3 1 ---
زعفران دسته ( دختر پیچ ) 1 1 4,800,000
زعفران سفیدی ( ریشه ) 1 1 1,500,000
زعفران سفیدی ( ریشه ) 2 1 1,200,000