انواع ماهیان تازه جنوب

نام محصول قیمت ( تومان )
بچه شیر با سر و دم ( بالای 1500 گرم ) 25,000
کتر دم سبز با سر و دم (بالای 3000 گرم ) 17,000
کتر دم سبز با سر و دم (بین 1000 تا 3000 گرم) ---
کتر دم سیاه با سر و دم(بالای 3000 گرم ) 13,500
کتر دم سیاه با سر و دم (بین 1000 تا 3000 گرم ) ---
سنگسر طلایی (بالای 1000 گرم) 17,000
سنگسر طلایی (بین 700 تا 1000 گرم) 16,000
سنگسر سایر انواع 15,000
میش شکم خالی(بین 3000 تا 6000 گرم ) 18,000
حلوا سیاه (بالای 700گرم) 22,000
حلوا سیاه (بین 300تا 700 گرم) 21,000
سارم (بین 1000 تا 3000 گرم) 7,500
سارم (بین 3000 تا 5000 گرم) 6,500
کفشک (بالای 1000 گرم) 16,500
کفشک (بین 700 تا 1000 گرم) 15,500
گیش (بین 3000 تا 5000 گرم) 10,000
گیش(بین 1000 تا 3000 گرم) 13,000
عروس (بالای 700 گرم) 9,000
بیاح 8,000
زیبا (بالای 3000 گرم) 7,000
زیبا (بین 2000 تا 3000 گرم) 9,000
راشگو ( بالای 3000 گرم ) 29,000
سرخو 18,000
سکن با سر و دم 15,800
شانک 17,000
شوریده 21,000
شیر خلیج فارس با سر و دم 27,000
شیر خلیج فارس بدون سر و دم 29,500
طوطی ماهی 15,000
قباد 19,500
کتو 4,500

انواع آبزیان منجمد (ماهی و میگو )- غیر بسته بندی

نام محصول قیمت ( تومان )
بچه شیر منجمد 23,000
تیلا پیلا فیله شده ( سایز L ) 17,000
تیلا پیلا فیله شده (سایز M) 18,000
سلطان ابراهیم منجمد (سایز L ) 7,000
سلطان ابراهیم منجمد (سایز M ) 6,000
حسون منجمد ( سایز L ) 5,500
حسون منجمد ( سایز M ) 4,500
هوکی منجمد وارداتی شکم خالی ( سایز L و XL ) ---
هوکی فیله شده بدون استخوان با پوست ( سایز L و XL 12,500
سالمون منجمد وارداتی شکم خالی با سر و دم 38,500
سرخو منجمد ( سایز L ) 19,000
سارم منجمد صنعتی(سایز XL ) 8,000
طلال منجمد ( سایز L ) 6,500
رد کاد منجمد وارداتی ( سایز L ) 16,000
شوریده داخلی ( سایز XL ) 21,500
شوریده داخلی ( سایز L ) 19,000
شوریده داخلی ( سایز M ) 18,000
شوریده وارداتی شکم خالی ( سایز L ) ---
شیر منجمد با سر و دم 26,000
شیر منجمد شکم خالی ، بدون سر و دم ---
سنگسر - سایر انواع(سایز L و M ) 12,000
سنگسر طلایی ( سایز L ) 14,000
کتر دم سبز منجمد 15,000
حلوا سیاه ( سایز XL ) 22,000
حلوا سیاه ( سایز L ) 21,000
حلوا سیاه ( سایز M ) 19,500
راشکو منجمد ( سایزL و XL ) 28,000
کفشک ( سایز XL ) 16,500
کفشک ( سایز L ) 15,500
گیش معمولی( سایز L ) 11,000
گیش مقوایی ( سایز L ) 13,000
میش ( شکم خالی ) 17,000
میگوی دریایی با سر منجمد (سایز 60-51) 31,000
میگوی دریایی با سر منجمد ( سایز 50-40) 34,000
میگوی دریایی با سر منجمد (سایز 40-30 ) 38,000
هامور منجمد ( سایز XL ) 18,000

انواع ماهیان تازه پرورشی

نام محصول قیمت ( تومان )
قزل آلای رنگین کمان (بین 400 تا 600 گرم) 16,800
قزل آلای رنگین کمان ( 200تا 400 گرم) 15,000
آمور (کپور علفخوار، سفید پرورشی) (بالای 1500 گرم) 16,000
آمور (کپور علفخوار، سفید پرورشی) (1200 تا 1500 گرم 13,000
فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) ( بالای 1500 گ 9,000
فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) (1000 تا 1500) 7,000
فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) ( 800 تا 1000 7,000
بیگ هد (کپور سر کنده) ( بیشتر از 3000 گرم) 8,200
بیگ هد (کپور سر کنده) ( 2000 تا3000 گرم) 9,200
بیگ هد ( کپور سر کنده ) ( 15000 تا 2000 گرم ) 8,200
کپور پرورشی ( 1000 تا 1500 گرم) 8,500
میگوی پرورشی 23,000

ماهیان تازه دریای شمال

نام محصول قیمت ( تومان )
اردک ماهی به دلیل ممنوعیت صید نرخی ندارد
سفید دریایی ( بالای 900 گرم ) 22,000
سفید دریایی ( 700 تا 900 گرم ) 19,000
سفید دریایی ( 500 تا 700 گرم ) 16,000
سوف ( بالای 800 گرم ) 22,000
سوف ( 400 تا 800 گرم ) 17,000
سیم 5,500
کفال ( بالای 900 گرم ) 21,500
کفال ( 600 تا 900 گرم ) 18,500
کفال ( 300 تا 600 گرم ) 14,000
کیلکا 3,800