گوشت و آلایش خوراکی مرغ

نام محصول قیمت ( تومان )
مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای ---
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی ---
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده ---
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق 8,650
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق 10,300
مغز ران با پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 11,400
مغز ران بدون پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 12,200
ساق مرغ با پوست و بدون سرساق 11,200
ساق مرغ بدون پوست و سرساق 12,350
سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال 10,450
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال 11,200
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال و بازو 11,400
ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال 9,350
ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال 10,800
بال کبابی ساده - بدون نوک بال 9,000
بال کبابی زعفرانی - بدون نوک بال 9,000
بازوی کبابی 10,300
بازوی کبابی زعفرانی 10,300
مخلوط بال و بازو کبابی ساده 9,700
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی 9,700
مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه بدون دنبالچه، شش، گردن و با ---
فیله مرغ 16,400
فیله مرغ زعفرانی 16,400
گردن مرغ بدون پوست 2,900
شنیسل بدون آرد 14,500
شنیسل با آرد 12,850
جوجه چینی ( شنیسل فیله ) 14,900
پاچینی 10 عددی مرغ 9,300
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده 16,000
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی 16,000
جوجه کباب با استخوان ساده 11,400
جوجه کباب با استخوان زعفرانی 11,400
مرغ کنتاکی 9,300
سینه مرغ سوخاری 9,300
دل مرغ پاک کرده 7,200
جگر مرغ 4,400
سنگدان مرغ 4,400
پای مرغ پاک شده 3,700