گوشت و آلایش خوراکی مرغ

نام محصول قیمت ( تومان )
مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای 6,400
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی 6,400
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده 6,400
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق 8,100
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق 9,600
مغز ران با پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 10,700
مغز ران بدون پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 11,400
ساق مرغ با پوست و بدون سرساق 10,500
ساق مرغ بدون پوست و سرساق 11,550
سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال 9,800
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال و بازو 10,600
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال 10,500
ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال 8,800
ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال 10,100
بال کبابی ساده - بدون نوک بال 8,400
بال کبابی زعفرانی - بدون نوک بال 8,400
بازوی کبابی 9,700
بازوی کبابی زعفرانی 9,700
مخلوط بال و بازو کبابی ساده 9,100
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی 9,100
مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه بدون دنبالچه، شش، گردن و با ---
فیله مرغ 15,300
فیله مرغ زعفرانی 15,300
گردن مرغ بدون پوست 2,900
شنیسل بدون آرد 13,600
شنیسل با آرد 12,000
جوجه چینی ( شنیسل فیله ) 14,000
پاچینی 10 عددی مرغ 8,700
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده 14,900
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی 14,900
جوجه کباب با استخوان ساده 11,900
جوجه کباب با استخوان زعفرانی 11,900
مرغ کنتاکی 8,700
سینه مرغ سوخاری 8,700
دل مرغ پاک کرده 7,000
جگر مرغ 4,400
سنگدان مرغ 4,400
پای مرغ پاک شده 3,800